Jak wypełnić formularz VAT-R? Jak zarejestrować się jako podatnik VAT?

Jak wypełnić formularz VAT-R?

Zgłoszenie VAT-R składa się w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług, czyli popularnego podatku VAT. Większość nowych przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z tzw. zwolnienia podmiotowego. W niektórych przypadkach jest to jednak nieopłacalne. Kto i kiedy powinien zostać czynnym podatnikiem VAT? Jak wypełnić formularz VAT-R?

Zwolnienie z VAT podmiotowe a przedmiotowe

Zwolnienie podmiotowe z VAT wynika z przychodu osiągniętego przez firmę w roku poprzednim. Jeśli nie przekroczył on łącznie 200 000 zł, przedsiębiorca może nadal korzystać ze zwolnienia. Do podanej kwoty nie wlicza się kwoty podatku, a także wartości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług. Nie będę przytaczała treści wymienionego artykułu, bo ten łatwo znaleźć na internecie. Jeszcze jedna ważna informacja. Gdy przedsiębiorca zakłada działalność w ciągu roku, a nie od jego początku, wówczas kwotę 200 000 zł należy rozliczyć proporcjonalnie na poszczególne miesiące.

Zwolnienie podmiotowe nie dotyczy wszystkich nowych przedsiębiorców. Istnieją czynności oraz sytuacje uniemożliwiające jego zastosowanie. Przykładowo — przedsiębiorcy dokonujący dostaw niektórych towarów wymienionych w Ustawie o VAT, a także świadczący usługi w zakresie doradztwa, usługi prawnicze lub jubilerskie są zobligowani do rejestracji jako czynni podatnicy VAT.

Wiadomo już, czym jest zwolnienie podmiotowe z VAT, teraz czas na omówienie zwolnienia przedmiotowego. Dotyczy ono czynności wyłączonych z opodatkowania, określonych w art. 43 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Wiem, że posługiwanie się ustawami i artykułami powoduje, że tekst jest małoczytelny, jednak wymienianie wszystkich wyjątków znacznie zwiększyłoby jego długość. Poniżej załączam link do aktualnej Ustawy o VAT, dzięki czemu możesz z łatwością pobrać dokument i sprawdzić, czy zwolnienie dotyczy również Ciebie i na jakich zasadach możesz z niego skorzystać.

[KLIK] Ustawa o podatku od towarów i usług

Kto powinien zostać czynnym podatnikiem VAT?

Dla wielu nowych przedsiębiorców zwolnienie z VAT to przywilej, z którego chętnie korzystają. Są jednak sytuacje, w których bycie VAT-owcem ma więcej zalet niż wad.

Kiedy warto być czynnym podatnikiem VAT?

 1. Gdy świadczysz usługi lub dokonujesz dostaw na rzecz innych podatników VAT. To jeden z głównych powodów, dla którego zdecydowałam się na założenie firmy. Wszyscy moi klienci to podatnicy VAT, którzy chętniej rozliczają się na podstawie faktury, a nie umowy o dzieło. Jeśli zamierzasz zostać copywriterem, pomyśl o założeniu działalności i rejestracji VAT.
 2. Gdy ponosisz wysokie koszty uzyskania przychodu i dużo inwestujesz. Może okazać się, iż podatek naliczony znacznie zmniejszy podatek należny, a to kolejne oszczędności.
 3. Gdy świadczone przez Ciebie usługi opodatkowane są stawką VAT poniżej 23%. Tutaj także podatek należny można znacznie zmniejszyć, odliczając podatek naliczony i dzięki temu oszczędzić co miesiąc sporo pieniędzy.

Jak wypełnić formularz VAT-R?

Przechodzę już do najważniejszej części dzisiejszego wpisu, a więc poradnika, jak krok po kroku wypełnić deklarację VAT-R.

Kto powinien zostać czynnym podatnikiem VAT?

A. Cel i miejsce złożenia zgłoszenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego

W tym miejscu musisz zaznaczyć, jaki jest cel składania zgłoszenia — rejestracyjny lub aktualizacyjny, a także podać informację, do którego naczelnika US go kierujesz.

B. Dane podatnika

Druga sekcja deklaracji VAT-R dotyczy danych osobowych podatnika.

UWAGA! W przypadku VAT-R zgłoszenia dokonuje się jako osoba fizyczna, podatnik niebędący osobą fizyczną lub osoba zagraniczna. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś osobą fizyczną, która powinna uzupełnić wszystkie dane oznaczone dwoma gwiazdkami **. Nie podajesz więc nazwy firmy, jej siedziby, daty założenia działalności i NIP-u, ale posługujesz się swoim imieniem (jeśli posiadasz dwa, to oboma), nazwiskiem oraz (!) numerem PESEL i datą urodzenia.

W sekcji B.2. podaj swój adres zamieszkania, a nie adres siedziby firmy.

Kto powinien zostać czynnym podatnikiem VAT?

C. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

Teraz najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część składanego zgłoszenia. To tutaj musisz określić okoliczności związane z obowiązkiem podatkowym, a także sposób i częstotliwość składania deklaracji VAT.

Sekcja C.1. Okoliczności określające obowiązek podatkowy

Pole 27

Zaznacza osoba, która nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT, czyli nie jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą. Jeśli zakładasz firmę lub już ją prowadzisz, pozostawiasz to pole puste.

Pole 28

Zakreślasz, gdy siedziba Twojej działalności gospodarczej mieści się poza terytorium kraju.

Pole 29

Zaznaczasz, jeśli w momencie zakładania działalności nie posiadasz prawa do zwolnienia ze względu na przewidywaną wysokość obrotów, dokonywanie importu usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, a także ze względu na dokonywanie dostaw wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych), nowych środków transportu oraz terenów budowlanych i przeznaczonych na budowę. Pozycję tę powinny zakreślić również osoby, które nie mają prawa do zwolnienia ze względu na to, iż będą świadczyć usługi prawnicze, doradcze oraz jubilerskie.

Pole 30

Wybierasz, jeśli masz zamiar skorzystać ze zwolnienia wnikającego z art. 113 Ustawy o VAT dotyczącego limitu przychodów w wysokości 200 000 zł. Pamiętaj jednak, że według przepisów nie musisz składać w tym celu formularza VAT-R, ze zwolnienia korzystasz domyślnie. Jeśli mimo to zdecydujesz się na dostarczenie do US wspomnianego wniosku, wówczas będziesz widnieć w rejestrze jako “podatnik VAT zwolniony”.

Pole 31

Zaznaczasz, gdy będziesz dokonywać wyłącznie sprzedaży zwolnionej z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1, z wył. pkt 3, i art. 82 Ustawy o VAT.

Pole 32

Zakreślasz, gdy korzystasz ze zwolnienia wymienionego w art. 43 ust. lub 9 Ustawy o VAT.

Pole 33

Wybierasz, jeśli rezygnujesz ze zwolnienia określanego w art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy o VAT. Jest to najczęściej zakreślana pozycja przez nowych przedsiębiorców. Wybierając pole 33, informujesz urząd, że pomimo przysługującego Ci zwolnienia wynikającego z obrotu poniżej 200 000 zł rocznie, chcesz zostać VAT-owcem.

Pole 34

Zaznaczasz, gdy rezygnujesz ze zwolnienia w opłacaniu VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 lub 3 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnienie, o którym mowa przysługuje rolnikom zryczałtowanym.

Pole 35

Musisz zakreślić, gdy ze względu na wysokość obrotów straciłaś prawo do zwolnienia z VAT.

Pole 36

Dotyczy podatników podatku od wartości dodanej z kraju UE, którzy sprzedają towar na rzecz polskich podmiotów niemających obowiązku rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Pole 38

Zaznacza podatnik rezygnujący z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej, o której mowa w powyższym akapicie.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT?

To jeszcze nie koniec. Teraz musisz podać pozostałe informacje o obowiązku podatkowym, a więc dzień, od którego zostaniesz podatnikiem VAT oraz metodę rozliczania podatku

W polu 38 wpisz datę, od której będziesz korzystać ze zwolnienia albo datę, od której tracisz prawo lub rezygnujesz z prawa do zwolnienia.

Pozycje 39, 40, 41, 42 oraz 43 powinny zainteresować Cię, tylko wtedy gdy wybierasz lub rezygnujesz z metody kasowej. Czym jest metoda kasowa? Polega ona na rozliczaniu faktury VAT sprzedażowej w okresie przypadającym na OTRZYMANIE płatności od klienta, a nie jak w metodzie ogólnej — na okres wystawienia dokumentu.

Kolejne pola: 44, 45 i 46 uzupełnij, jeśli chcesz uiszczać podatek VAT co kwartał, a nie co miesiąc.

Ostatnimi pozycjami w tej części VAT-R są pola 47, 48 i 49, które dotyczą taksówkarzy rozliczających się w formie ryczałtu oraz osób zajmujących się złotem inwestycyjnym.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT?

Sekcja C.2. Informacje dotyczące składania deklaracji

W kolejnej sekcji musisz podać, którą comiesięczną deklarację będziesz składać i kiedy złożysz pierwszy dokument. W większości przypadków jest to VAT-7 dostarczany do US co miesiąc.

Jak wypełnić formularz VAT-R?

Sekcja C.3. Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Tę część VAT-R powinnaś wypełnić, jeśli chcesz zarejestrować się jako podatnik VAT UE. Podajesz w niej okoliczności określające obowiązek podatkowy, czyli informacje, czy podlegasz lub nie podlegasz obowiązkowi rejestracji w VAT UE, a także, od kiedy lub, do kiedy będziesz dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych.

D. Wniosek o potwierdzenie zarejestrowana podmiotu jako podatnika VAT

Jeśli wypełnisz tę sekcję zgłoszenia VAT-R, a następnie uiścisz określoną opłatę, otrzymasz potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT. Sprawdzić, czy zostałaś zarejestrowana jako VAT-owiec możesz również bezpłatnie, korzystając z wyszukiwarki na stronie Ministerstwa Finansów. Tutaj LINK.

Gdzie złożyć deklarację VAT-R?

Zgłoszenia do rejestru VAT można dokonać, składając VAT-R osobiście (lub poprzez pełnomocnika) w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika albo wysyłając go poprzez platformę CEIDG wraz z wnioskiem CEIDG-1 — pierwszym lub kolejnymi.

Jeszcze jedna ważna informacja. Zarejestrować się jako czynny podatnik VAT powinnaś najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Jeśli rejestracji takiej dokonuje przedsiębiorca korzystający dotychczas ze zwolnienia, powinien zrobić to do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego chce lub musi zostać VAT-owcem.

Jak wygląda to w praktyce? Jeśli rejestrujesz działalność gospodarczą i planujesz jej start na 1.05.2019 roku, a data ta będzie również dniem, od którego chcesz być czynnym podatnikiem VAT, musisz dostarczyć VAT-R do US do dnia 30.04.2019 r.

Człowiek,

który podjął decyzję, by zwyciężyć,

nigdy nie powie “niemożliwe”.

Napoleon Bonaparte

5 myśli na temat “Jak wypełnić formularz VAT-R? Jak zarejestrować się jako podatnik VAT?

 1. Ania Odpowiedz

  Powiem Ci żę jak mieszkałam w kraju to nie lubiłam tego , a teraz robi wszystko księgowa i mam to z głowy 🙂

 2. Królowa Karo Odpowiedz

  Ja mam tu jednak pewną wątpliwość w przypadku właśnie usług copywriterskich. Jest to działalność zwolniona z VAT na podstawie PKWiU. A skoro jest zwolniona, to nie ma prawa taki podatnik do odliczania podatku naliczonego od tych zakupów towarów i usług, które służą działalności zwolnionej z VAT. Więc w takich przypadkach jednak chyba bycie VATowcem nie do końca się opłaca… A może źle kombinuję?
  Z tego powodu wolę pracować na umowach o dzieło, bo mam wyższy koszt uzyskania przychodu przy tego typu działalności, a więc więcej zostaje mi w kieszeni.

  • Agnieszka Wieczorek Autor wpisuOdpowiedz

   Mówisz o zwolnieniu wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy o VAT, czyli o zwolnieniu dla “indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów”? Jeśli tak, to wydaje mi się, że w różny sposób definiujemy usługi copywriterskie. Zgodnie z definicją ustawową za “utwór prawo autorskie (art.1 ust.1 ustawy) uważa się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Przy czym do utworów chronionych przez prawo zalicza m.in. utwory: literackie, publicystyczne, plastyczne, fotograficzne itd. Według mnie efektem pracy copywritera są teksty reklamowe, a nie utwory literackie czy publicystyczne. Tworząc opis kategorii, produktu czy reklamując usługę lub pisząc poradnik sprzedażowy, działam jak agencja reklamowa, gdyż moje działania to nic innego jak marketing, a nie przejaw twórczości artystycznej. Byłoby tak, gdyby tworzone przeze mnie teksty były opowiadaniami, ebookami lub własnie artykułami publicystycznymi.
   Nie wiem, jak podchodzisz do kwestii działalności gospodarczej. Jednak warto pamiętać, że długotrwałe świadczenie usług na umowy o dzieło, kiedy reklamujesz swoje usługi i realizujesz je w sposób ciągły oraz zorganizowany, wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej.
   Zachęcam Cię także do zapoznania się z artykułem: https://socialpress.pl/2018/01/copywriterzy-graficy-i-programisci-co-w-2018-roku-zmienia-sie-w-ich-umowach-o-dzielo Od 2018 roku zmieniły się zasady uznawania za twórców i możliwość korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Usługi copywriterskie już nie podlegają pod stawkę 50%, ale 20%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *